BeerSelect

“Sinds 2016 ondersteunen we lokale brouwers. Hun beste bieren zijn té goed om enkel lokaal te blijven!”

Get social:

Image Alt

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden brouwen bij BeerSelect (USELECT BVBA):

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, brouwopdrachten, overeenkomsten en facturen van USelect BVBA. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden.

2. Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Aanvaarding van een brouwopdracht wordt door USelect BVBA schriftelijk bevestigd
en is daarmee bindend.

3. USelect BVBA behoudt zich het recht de overeengekomen prijs na bestelling doch voor afhaling te verhogen indien één of meer factoren van de prijs een stijging ondergaan.

4. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden USelect BVBA niet.

5. De klant verbindt zich ertoe om de bieren af te halen op datum van vrijgave van het palet. Bij niet-tijdige afhaling van het palet, wordt het palet gestockeerd bij een derde stockagebedrijf en zijn alle bijhorende stockagekosten integraal verschuldigd door de klant.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum vermeld wordt.

7. Elk bedrag hetwelk niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 8% op jaarbasis en dit vanaf de vervaldag. Het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt verhoogd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 EUR.

8. USelect BVBA is na ontvangst door de klant niet aansprakelijk noch voor glasbreuk, noch voor beschadiging van flessen of hun verpakking, noch voor bederf.

9. Elke klacht van de koper met betrekking tot het aantal en de kwaliteit dient aangetekend ter kennis te worden gebracht binnen de 48 uren na de afhaling. Elke betwisting met betrekking tot de gevorderde bedragen dient aangetekend ter kennis
te worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze termijn is de schuldvordering definitief en is het verschuldigde bedrag onbetwistbaar.

10. De opdrachtgever zal USelect BVBA niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan; het stukvallen van de goederen, een fout dat opgemerkt wordt in het productieproces,6 Alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van USelect BVBA.

11. Huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle rechtsgedingen en geschillen met betrekking tot de betaling en de uitvoering van de voorliggende overeenkomst en deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, onverminderd het recht van USelect BVBA te dagvaarden voor de rechtbanken van de klant.

1.1 PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

 

1.1.1. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers op onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden.

BEERSELECT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Miel Bonduelle op miel.bonduelle@beerselect.be

Verwerkingsdoeleinden

BEERSELECT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering (bijvoorbeeld een onderverdeling in een bepaalde sector, voor bepaalde sectoren waarvan de gegevens niet relevant zijn worden deze gegevens verwijderd) en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1) toestemming

2) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

3) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

4) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: miel.bonduelle@beerselect.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

1.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

1.2.1 De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp) zijn onze eigendom, of van onze groepsmaatschappijen en onze partners, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

1.2.2 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

1.3 VRIJWARING

 

1.3.1 We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

1.3.2 Hoewel deze Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van Producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken.

1.3.3 De Website bevat links naar websites van derden. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden.

2. DIVERSEN

2.1 CONTACTGEGEVENS

2.1.1. Onze contactgegevens zijn:

BeerSelect, handelsmerk van:
USELECT BVBA

Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent – België

Telefoonnummer: +32 497 66 35 41

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@beerselect.be

Btw-nummer: BE 06 888 20 160

2.1.2 Indien de Producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en het liefst binnen 14 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met onze klantenservice op +32 497 66 35 41 of via info@beerselect.be, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Ook voor andere vragen kunt u via dit nummer contact met ons opnemen.

2.1.3 Als u problemen heeft met onze Producten, dan kunt u uw klacht voor een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting via de website http://ec.europa.eu/odr indienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

2.2 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.2.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

2.2.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

2.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

2.4.1 Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd voor de beslechting van eventuele geschillen.