BeerSelect

“Sinds 2016 ondersteunen we lokale brouwers. Hun beste bieren zijn té goed om enkel lokaal te blijven!”

Get social:

Image Alt
Wedstrijdreglement

BeerSelect

Wedstrijdreglement – BIERQUIZ

Artikel 1: De wedstrijd

BeerSelect organiseert een wedstrijd voor bierliefhebbers aan de hand van een bierquiz.

Artikel 2: Wie kan meedoen?

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Personeelsleden en bestuurders van BeerSelect worden van de wedstrijd uitgesloten.

NOTA: Minderjarigen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 3: Termijn

De wedstrijd start op 13/02/2020 en eindigt op 29/02/2020.

Artikel 4: Wedstrijd

BeerSelect verloot een bepaald gewicht aan bier, aan mensen die op de bierquiz van BeerSelect minstens 7 op 10 behaalden. Dit gewicht staat gelijk aan het gewicht van de winnaar. Het te winnen gewicht aan bier bevat tevens het gewicht van de verpakking.

Artikel 5: Winnaars bepalen

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Alle deelnemers met een score hoger dan 7/10 maken kans om te winnen. De winnaar wordt gekozen door een ‘fair lottery’ systeem geselecteerd.

Artikel 6: Winnaar bekend maken

De winnaar wordt verwittigd a.d.h.v. een e-mail.

Artikel 7: reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.beerselect.be/quiz.

Artikel 8: betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@beerselect.be

Artikel 9: privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat BeerSelect de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

Artikel 10: contact

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij info@beerselect.be.

POST A COMMENT